خامه و سرشیر

خامه پاستوریزه: خامه ای است که به وسیله یکی از روش های حرارتی شناخته شده در صنایع شیر، پاستوریزه شده باشد.

خامه فرادما یا UHT: خامه ای است که به طریق فرآیند حرارتی با دمای بالا یا  فرادما، سالم سازی و در شرایط استریل بسته بندی شده باشد.

سرشیر : فراورده ای است که از تجمع تدریجی چربی شیر پاستوریزه و هموژن نشده بر اثر حرارت دهی و سردکردن تدریجی، بر روی سطح شیر حاصل می شود. در واقع سرشیر نوعی خامه‌گیری خود به خودی است.

تماس با ما
به بالای صفحه بردن