16 دی 1397

دریافت نشان صادرکننده برتر

شرکت لبنی دوشه آمل(هراز) صادر کننده برتر استان مازندران شد.

شرکت لبنی دوشه آمل(هراز) موفق به کسب لوح و تندیس صادر کننده برتر سال 96-97 استان مازندران شد.