14 اسفند 1397

روز مادر

روز مادر مبارک

تبریک صمیمانه مار را به بهانه روز مادر و روز زن، پذیرا باشید..آرزوی بهترینها برای همه زنان خانواده هراز داریم که با غیرت بالای خود ثابت نمودند هویت جوانمردی را می توان در کالبد زنانه یافت و ارزش های والای انسانی دروجودزنان این سرزمین و این خانواده همیشه سبز میدرخشد...