پنیر فتا 300 گرمی

200.4 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.6 کربوهیدرات
12‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
14 چربی
مقدار در 100 گرم