پنیر لیقوان 400 گرمی

231 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
0/4 کربوهیدرات
17‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
18 چربی
مقدار در 100 گرم