ماست کرفس 750گرمی

49.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.55 کربوهیدرات
3.35‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
2 چربی
مقدار در 100 گرم