سالاد ماست 750گرمی

49.52 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.55 کربوهیدرات
3.33‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
2 چربی
مقدار در 100 گرم