ماست ذرت مکزیکی و قارچ 750گرمی

50.32 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.81 کربوهیدرات
3.27‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
2 چربی
مقدار در 100 گرم