دوغ گازدار

24.8 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
2.35 کربوهیدرات
1.6‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1 چربی
مقدار در 100 گرم