پنیر چدار 300 گرمی

185.32 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.33 کربوهیدرات
13‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
12 چربی
مقدار در 100 گرم