کشک 250 گرمی


69.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.6 کربوهیدرات
8.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
2 چربی
مقدار در 100 گرم