ماست پرچرب 2200گرمی

73.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.6 کربوهیدرات
3.8‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4 چربی
مقدار در 100 گرم