ماست ست پروبیوتیک 1650 گرم

114.75 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
13.5 کربوهیدرات
8.1‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
3.15 چربی
مقدار در 100 گرم