ماست موسیر 900 گرمی


78.66 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.96 کربوهیدرات
4.58‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4.5 چربی
مقدار در 100 گرم