ماست سبو پرچرب 2کیلویی

75.5 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.06 کربوهیدرات
3.7‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4.5 چربی
مقدار در 100 گرم