ماست تازه پرچرب 1500گرم

64.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.6 کربوهیدرات
3.7‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
3 چربی
مقدار در 100 گرم