پنیر خامه ای 100 گرمی مثلثی


254.4 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
3.8 کربوهیدرات
5.8‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
24 چربی
مقدار در 100 گرم