دوغ گازدار

دوغ گازدار مقدار در ۱۰۰ گرم %۱ چربی %۱.۶۵ پروتئین ٪۲.۳۵ کربوهیدرات ۲۴.۴ انرژی (کالری)