ماست

ماست سبزیجات هراز

ماست گزنه و سبزیجات

ماست گزنه و سبزیجات مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۳.۲ پروتئین ٪۵.۴۲ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست بورانی هراز

ماست چکیده بورانی

ماست چكيده بورانی مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست کرفس هراز

ماست چکیده کرفس

ماست چكيده کرفس مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست لبو هراز

ماست چکیده لبو

ماست چكيده لبو مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست کدو هراز

ماست چکیده کدو

ماست چكيده کدو مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست چكيده قارچ و ذرت هراز

ماست چکیده قارچ و ذرت

ماست چكيده قارچ و ذرت هراز مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست سالاد هراز

ماست سالاد

ماست سالاد مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۵۵ پروتئین ٪۳.۳۳ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست کوزه‌ای هراز

ماست کوزه‌ای

ماست کوزه‌ای ۹۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۸ چربی %۳.۷ پروتئین ٪۵.۴ کربوهیدرات ۱۰۸ انرژی (کالری)

ماست سبو پرچرب

ماست سبو پر‌چرب

ماست سبو پرچرب ۸۰۰ گرمی ماست سبو پرچرب۱۶۵۰ گرمی ماست سبو پر‌چرب ۲۲۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۴.۵ چربی %۳.۷۳ پروتئین ٪۵.۴۳ کربوهیدرات ۷۷ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن