لبنه ترکی 350 گرمی

156 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
8 کربوهیدرات
8.5‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
10 چربی
مقدار در 100 گرم