پنیر لاکتیکی300 گرمی

194 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5 کربوهیدرات
12‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
14 چربی
مقدار در 100 گرم