زبادی خاثر غیر الدسم بروبایوتک

المکونات :

حلیب بقری مبستر

بادی,

بادی بروبایوتک

حلیب مجفف

E1422

ملح

 بودره بروتین الحلیب

یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول

 

زبادی خاثر غیر الدسم بروبایوتک

الوزن

5%

الکربوهیدرات

0%

دسم

44

طاقه

6%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى