جبنه دوشه فیتا قلیل الدسم + ملح قلیل

المکونات :

حلیب بقری مبستر

قشطه الطازج

بودره بروتین الحلیب

حلیب مجفف

بادی بروبایوتک

بادی

ملح

انزیم

یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول

جبنه دوشه فیتا قلیل الدسم + ملح قلیل

الوزن

6.7%

الکربوهیدرات

7%

دسم

138

طاقه

12%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى