زبادی بالزیتون مع الجوز (قلیل الدسم )

المکونات :

حلیب بقری مبستر 

زیتون

جوز 

بادی

حلیب مجفف

E1422

مسحوق بروتین الحلیب

مسحوق الثوم

مسحوق الفلفل

یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول

زبادی بالزیتون مع الجوز قلیل الدسم

الوزن

5.1%

الکربوهیدرات

2.8%

دسم

64

طاقه

4.7%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى