زبادی بالصلطه قلیل الدسم

المکونات :

مکونات :حلیب بقری مبستر 

بادی

حلیب مجفف 

جزر 

بطاطه 

بازیالا 

طفوف 

بروکلی 

ذرق 

فلفل مکیل 

محشی 

نبا الریحان 

ملح 

ثوم

فلفل

یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول

 

زبادی بالصلطه قلیل الدسم

الوزن

4.55%

الکربوهیدرات

2%

دسم

49.52

طاقه

3.33%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى