زبادی خاثر بروبیوتیک قلیل الدسم

المکونات :

حلیب بقری مبستر 

بادی

بادی بروبایوتیک

حلیب مجفف 

E1422

ملح

بودره

بروتئین الحلیب

یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول

 

زبادی خاثر بروبیوتیک قلیل الدسم

الوزن

5.15%

الکربوهیدرات

1.4%

دسم

49

طاقه

4%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى