زبادی بالخضروات المحلیه قلیل الدسم

المکونات :

حلیب بقری مبستر

خضروات محلیه

بادی 

حلیب مجفف 

E1422

بودره بروتین الحلیب

ملح

بودره الثوم 

فلفل

یحفظ فی الثلاجه بدرجه 4 الی 8 درجات مئویه الی حین التناول

 

 

زبادی بالخضروات المحلیه قلیل الدسم

الوزن

4.55%

الکربوهیدرات

2%

دسم

49

طاقه

3.35%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى